Zanimljivosti i savjeti - 11. veljače 2019.
AUTORI ČLANKA :
  • Ivan Cerovečki, dr. med., HZJZ
  • Danijela Fuštin, dr. med. HZJZ

Svjetski dan bolesnika: Upoznajte se s pravima pacijenata

U povodu Svjetskog dana bolesnika, 11. veljače, nije naodmet ponoviti što nam jamči Zakon o zaštiti prava pacijenata

Upoznajte se s pravima pacijenata

Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti prava pacijenata 2004. godine, u kojemu su navedena prava kojima raspolaže svaki pacijent tijekom korištenja zdravstvenih usluga. Tim zakonom jamči se pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu zdravstvenom stanju pacijenta, sukladno stručnim standardima i etičkim načelima te u najboljem interesu pacijenta uz poštovanje osobnih stavova.

Pravo na obaviještenost

Svaki pacijent ima pravo na potpunu obaviještenost o svome zdravstvenom stanju, uključujući medicinsku procjenu rezultata i ishoda dijagnostičkih ili terapijskih postupaka. Osim toga, pacijenti imaju pravo na informacije o preporučenim pregledima ili zahvatima i predviđenim terminima za njihovu provedbu. Medicinsko osoblje treba na razumljiv način obavijestiti pacijente o mogućim prednostima i opasnostima koje proizlaze iz obavljanja ili neobavljanja preporučenih pregleda ili zahvata.

Pravo na suodlučivanje

Svaki pacijent ima pravo na sudjelovanje u donošenju odluka o vlastitom liječenju te može prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak. Pravo pacijenta na suodlučivanje može se iznimno ograničiti samo kada to zahtijeva zdravstveno stanje pacijenta.

Zašto je važno odležati gripu do kraja i ne dolaziti na posao kada smo bolesni?

Drugo stručno mišljenje

Svaki pacijent može u bilo kojem trenutku zatražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju. Takvo mišljenje, na usmeni ili pisani zahtjev pacijenta, obvezan je dati bilo koji liječnik/stomatolog odgovarajuće specijalizacije, koji prethodno nije bio izravno angažiran u liječenju pacijenta.

Pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog i terapijskog postupka

Svaki pacijent ima pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički ili terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje pacijenta ili izazvalo trajna oštećenja njegova zdravlja. Prihvaćanje se izražava potpisivanjem suglasnosti. Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati ili gluhoslijepa osoba može prihvatiti ili odbiti takav dijagnostički ili terapijski postupak izjavom pred javnim bilježnikom ili dva svjedoka tako da imenuje poslovno sposobnu osobu koja će u njezino ime odlučiti o takvom postupku.

Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje te ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u bolnicu i zdravstvenom stanju. Pacijent može pismeno imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

Pravo na održavanje osobnih kontakata

Tijekom boravka u bolnici pacijent ima pravo primati posjetitelje sukladno kućnom redu zdravstvene ustanove i pravo zabraniti posjete osobama koje sam odredi.

Pravo na samovoljno napuštanje ustanove

Pacijent ima pravo samovoljno napustiti bolnicu, osim u slučajevima kada bi to štetilo njegovu zdravlju ili zdravlju i sigurnosti drugih osoba. Pritom mora dati usmenu ili pisanu izjavu o namjeri napuštanja bolnice pred dva nazočna svjedoka koji potpisuju tu izjavu.

Strah od lijecnika

Zašto se muškarci boje liječnika? Stavite zdravlje ispred straha

U nekakvom neistraženom kutku muškoga mozga nalazi se jedan mali, ali podmukao strah: čak i neki od najsnažnijih muškaraca...

SAZNAJTE VIŠE

Pravo na privatnost

Pacijent pri korištenju zdravstvenih usluga ima pravo na uvjete koji mu osiguravaju privatnost.

Zaštita pacijenata nad kojima se provode znanstvena istraživanja

Za uključivanje pacijenata u znanstvena istraživanja ili medicinsku nastavu potreban je izričit pisani pristanak pacijenta. Za poslovno nesposobne ili maloljetne pacijente pristanak trebaju dati njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Znanstvena istraživanja nad pacijentima moguće je provesti samo ako rizici kojima se izlaže pacijent nisu nerazmjerni mogućim koristima od istraživanja i uz prethodno odobrenje etičkog povjerenstva.

Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak

Za pacijente koji nisu pri svijesti, one s težom duševnom smetnjom, poslovno nesposobne ili maloljetne pacijente suglasnost potpisuje njihov zakonski zastupnik ili skrbnik. Ne bude li zbog hitne situacije moguće pribaviti suglasnost, pacijent će biti podvrgnut dijagnostičkom ili terapijskom postupku samo ako bi zbog nepoduzimanja postupka bio neposredno ugrožen njegov život ili bi pacijentu prijetila ozbiljna i izravna opasnost od težeg oštećenja zdravlja.

Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji

Svaki pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje bolesti od koje boluje. Osim toga, ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izričito zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju imat će bračni ili izvanbračni partner pacijenta, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

Odbijanje primitka obavijesti

Svaka osoba na temelju potpisane izjave ima pravo odbiti primitak obavijesti o prirodi svog zdravstvenog stanja i očekivanom ishodu predloženih i poduzetih medicinskih postupaka.

Pravo na naknadu štete

Pacijent ima pravo na naknadu štete sukladno zakonskim propisima primjenjivima u pojedinim slučajevima.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

U svakoj jedinici područne samouprave djeluje Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata koje prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata. Smatra li pacijent da mu je povrijeđeno pravo utvrđeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata, može o tome usmeno ili pisanim putem podnijeti pritužbu voditelju ili upravi zdravstvene ustanove. Ne bude li obaviješten o mjerama poduzetim u povodu pritužbe u roku od osam dana od dana podnošenja pritužbe ili bude li nezadovoljan poduzetim mjerama, pacijent se može pritužbom obratiti nadležnom povjerenstvu.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button