ADIVA Plus sadržaj - 21. ožujka 2023.
AUTOR ČLANKA - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ADIVA Plus sadržaj

Što poslodavac mora osigurati s ciljem očuvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih?

Povodom Nacionalnog dana invalida rada, donosimo vam popis obaveza poslodavaca koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu

zaštita na radu

Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenima na temelju toga Zakona, propisane su obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu vodeći računa o prevenciji rizika, obavještavanju radnika, osposobljavanju radnika, organizaciji rada i sredstvima rada. Zaštita na radu je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka. Poslodavac mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te snositi troškove organizacije i provedbe zaštite na radu.

Osjetljive skupine i najvažnije obaveze poslodavaca

Posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu su maloljetni radnici, trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli od profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti.

Tjeskoba radnog mjesta i savjeti za samopomoć

Ovom prilikom spomenimo najvažnije obveze poslodavca koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu.

Procjena rizika

Poslodavac ima obvezu izrade procjene rizika, odnosno njezine izmjene i dopune. Procjenu rizika može izraditi sam (ako zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu) ili može dati na izradu ovlaštenoj osobi. Popis ovlaštenih osoba koje je ministarstvo nadležno za rad ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu nalaze se na ovoj poveznici.

Za izradu procjene rizika mogu se koristiti OiRA alati kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

Na temelju procjene rizika provode se preventivne mjere.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu. Osposobljavanje radnika provodi se prema programu osposobljavanja koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti, odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.

Obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada

Radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada, sukladno odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada moraju ispunjavati posebne uvjete u skladu s životnom dobi, spolom, stručnim sposobnostima, zdravstvenim, tjelesnim i psihičkim stanjem za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Provođenje potrebnih ispitivanja (radnog okoliša i sredstava rada)

Poslodavac je na mjestima rada obvezan ispitivati radni okoliš – fizikalne, kemijske i biološke čimbenike radnog okoliša u skladu s odredbama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša.

Poslodavac je obvezan obavljati ispitivanja sredstava rada koja se koriste zbog utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika. Sredstva rada su građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema.

Zdravstvena zaštita

Poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom.

Zbog osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, poslodavac je obvezan radniku, jednom u pet godina, na njegov zahtjev osigurati zdravstveni pregled.

Pružanje prve pomoći

Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili prijema u zdravstvenu ustanovu.

Ako poslodavac zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 50 radnika jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći te na svakih sljedećih 50 radnika po još jedan radnik. Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći. Navedeno osposobljavanje se može obavljati kod ovlaštenog specijalista medicine rada ili kod Hrvatskog crvenog križa.

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

Prevencija stresa na radu ili u vezi s radom

Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi.

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute

Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu, a ako oni nisu dovoljni, obvezan je postaviti pisane obavijesti i upute o načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.

Zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti

Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti, niti alkohol i druga sredstava ovisnosti smije unositi na mjesto rada. Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama. Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima.

burnout sindrom rad od kuce koronavirus stres karantena

Stručnjaci upozoravaju: Sagorjeti na poslu možemo i kod kuće

Burnout sindrom je pojava o kojoj se intenzivno piše posljednjih godina. Prisilni rad od kuće uslijed karantene dodatno je...

SAZNAJTE VIŠE

Vođenje i čuvanje evidencija i isprava

Poslodavac je obvezan voditi evidencije o osposobljavanju za rad na siguran način, poslovima s posebnim uvjetima rada, strojevima i uređajima s povećanim opasnostima, opasnim radnim tvarima koje se proizvode, prerađuju ili koriste, te o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu.

Obveze prema tijelima nadzora

Ozljede na radu moraju se prijaviti nadležnom uredu Državnog inspektorata odmah po nastanku događaja koji je izazvao smrtnu ozljedu u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, odnosno ozljedu nastalu u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.

Skenirajte QR kod i preuzmite ADIVA mobilnu aplikaciju:

adiva app qr code

Aplikaciju možete preuzeti i na:

ADIVA_app_app_store_button ADIVA_app_google_play_button